Proverbe persan : On ne porte pas deux pastèques dans une seule main. – proverbe persan

«On ne porte pas deux pastèques dans une seule main.» – proverbe persan